Sonntag, 10. Juni 2012


"Berlin in shadowpuppets", Herlambang Bayu Aji, paper and bamboos, 2012


"A car", Herlambang Bayu Aji, paper and bamboos, 2012


"Helmut", Herlambang Bayu Aji, paper and bamboos, 2012


"Fritz", Herlambang Bayu Aji, paper and bamboos, 2012 



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen